Algemene voorwaarden

1 Algemeen

1.1 Nieuwskoerier is verantwoordelijk voor de registratie, het beheer en de verwerking van de persoonsgegevens van bezoekers van de website. Zie hiervoor de privacy- en cookie beleid
1.2 De website Nieuwskoerier.nl is een platform waarop een bezoeker links naar online nieuwsberichten kan plaatsen en hierop vervolgens op kan reageren. Nieuwskoerier.nl is toegankelijk voor alle bezoekers, inclusief de niet geregistreerde bezoekers. Op Nieuwskoerier kan iedereen, mits geregistreerd als gebruiker een bijdrage leveren aan het plaatsen van informatie, beeldmateriaal en overige persoonlijke informatie. Binnen deze algemene voorwaarden hebben we het over de bezoeker, iedere gebruiker van de website, tenzij het anders wordt aangegeven.

2 Toegankelijkheid

2.1 De website bestaat uit:
(1) alle op de website toegankelijke gegevens, bestanden, bijdragen en diensten geplaatst door Nieuwskoerier.nl.
(2) bijdragen geplaats door gebruikers, zijnde zowel gegevens, bestanden, bijdragen en diensten gecreƫerd door de gebruiker zelf als materiaal dat afkomstig is van andere bronnen of websites.
2.2 Iedere bezoeker wordt geacht deze voorwaarden te hebben geaccepteerd voor bezoek aan de website dan wel door registratie als gebruiker. Nieuwskoerier.nl adviseert daarom iedere bezoeker om deze voorwaarden goed door te lezen voordat je de website bezoekt.

3 Wijziging Voorwaarden, Website of Inhoud

3.1  Nieuwskoerier.nl behoudt zich het recht om deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen voor publicatie van de gewijzigde voorwaarden op de website. Bezoekers van de website wordt daarom geadviseerd periodiek de voorwaarden op wijzigingen na te gaan. Wijzigingen van de voorwaarden gelden met onmiddellijke ingang. Gebruikers zullen via een mailing of via een boodschap geplaatst op de website worden geattendeerd op eventuele wijzigingen van de voorwaarden. Indien een gebruiker niet instemt met de wijziging van de voorwaarden, kan de gebruiker te allen tijde zijn registratie (doen) beĆ«indigen.
3.2 Nieuwskoerier.nl is te allen tijde gerechtigd de website of de inhoud en de toegankelijkheid daarvan te wijzigen, te verwijderen, geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beĆ«indigen. Nieuwskoerier.nl is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten van de bezoekers als gevolg in dit artikel genoemde maatregelen.

4 Aansprakelijkheid

4.1 De website en de inhoud zijn uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en zijn niet bedoelt als advies.
4.2 De Website en de inhoud zijn niet bedoeld voor gebruikers jonger dan 18 jaar.
4.3 Indien een bezoeker (een gedeelte) van de website of de inhoud gebruikt in strijd met deze bepalingen, wordt dit gedaan op eigen risico. Nieuwskoerier.nl is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van een dergelijk gebruik.
4.4  Nieuwskoerier.nl is niet aansprakelijk voor schade of kosten als gevolg van het gebruik of onmogelijkheid van gebruik van (delen van) de website, met inbegrip schade als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de inhoud of computervirussen, tenzij de schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewusten roekeloosheid van Nieuwskoerier.nl.
4.5 De website biedt gebruikers de mogelijkheid om gebruikers bijdragen op de website te doen plaatsen. De gebruiker bijdrage geeft de persoonlijke mening weer van de desbetreffende gebruiker.
4.6 De gebruiker is verantwoordelijk voor de door hem of haar op de website geplaatste gebruiker bijdrage. In het bijzonder staat de gebruiker ervoor in dat de gebruiker bijdrage juist en volledig is, dus niet gemanipuleerd, en voldoet aan deze voorwaarden.
4.7 De gebruiker bewaart Nieuwskoerier.nl van alle schade en kosten die Nieuwskoerier.nl lijdt of maakt ter zake van aanspraken van derden die verband houden met het gebruik van de website of het niet naleven van deze voorwaarden door de gebruiker.
4.8 Bij een bezoek aan de website zijn bezoekers zich ervan bewust dat ze kunnen worden geconfronteerd met inhoud die aanstootgevend, beledigend of anderszins te bekritiseren valt. Indien een bezoeker van mening is dat bepaalde inhoud in strijd is met deze voorwaarden, dan kan de bezoeker ons altijd mailen via het mailadres: [email protected]
4.9 De website bevat banners en links naar externe internetpaginaā€™s. Nieuwskoerier.nl is niet aansprakelijk voor het gebruik, de inhoud of het functioneren van deze externe internetpaginaā€™s of van internetpaginaā€™s waarop een link is opgenomen naar de website.
4.10 Nieuwskoerier.nl is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met de website.

5 Gebruiksvoorschriften van de website

5.1 Nieuwskoerier.nl adviseert de bezoekers van de website om bij het gebruik van de website extra voorzichtig te zijn met (1) gevoelige persoonlijke informatie, zoals bankrekeningnummers niet aan andere gebruikers van de websites bekend te maken. (2) dat gebruikers voldoende zorg dragen voor voldoende beveiliging van hun computers of andere systemen, die het verspreiden van virussen tegengaat.
5.2 Het is voor een bezoeker en gebruiker van de website niet toegestaan om: schadelijke programmatuur, zoals virussen te verspreiden, het zich onbevoegd toegang verschaffen tot de computers of systemen van Nieuwskoerier.nl of andere bezoekers, het wissen van bestanden op computers of systemen van Nieuwskoerier.nl of andere bezoekers, het gebruik maken van geautomatiseerde systemen zoals robots, spiders en off-line readers en de beveiliging gerelateerde onderdelen van de website of andere onderdelen te omzeilen of onklaar te maken.
5.3 Wat verder niet wordt toegestaan:
1. Inhoud te plaatsen die in strijd is met de wet of inhoud te plaatsen die oneigenlijk, storend, lasterlijk, ordinair, obsceen, grievend, beledigend, racistisch of anderszins aanstootgevend is of in welke vorm dan ook schade aan minderjarigen kan toebrengen.
2. Andere bezoekers lastig te vallen of te intimideren.
3. Via de website publiceren of verspreiden van materiaal dat zinloos geweld bevat, zoals verwonden, aanvallen of vernederen van iemand of schokkende beelden zoals beelden van ongelukken en overleden personen.
4. Met gebruik van scripts gegevens of bestanden op de Website in te voeren of te uploaden of de website geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen.
5. De website zonder schriftelijke toestemming van Nieuwskoerier.nl gebruiken voor commerciƫle activiteiten zoals het verzenden van commerciƫle boodschappen (spam) of het aanbieden van interactieve spelletjes.
6. De Website te gebruiken voor het publiceren of verspreiden van pornografisch of (anderszins) aanstootgevend materiaal.
7. De Website te gebruiken voor het ongeoorloofd verveelvoudigen van door auteursrecht, portretrecht of door andere intellectuele eigendomsrechten beschermde werken.
8. Misleidende beschrijvingen, labels, titels of miniaturen toe te voegen aan het materiaal die ervoor zorgen dat het materiaal vaker zou worden bekeken.
9. De website te gebruiken voor het publiceren of verspreiden van bedrijfsgeheimen of anderszins geheime of vertrouwelijke informatie die niet door de gebruiker is gemaakt of waarvan de gebruiker geen gebruik mag maken.
10. onvolledige, incorrecte of verouderde informatie te verstrekken bij Registratie, zich voor te doen als iemand anders bij Registratie dan wel zich te registreren middels diverse e-mailadressen.
11. de Website te gebruiken voor (anderszins) strafbaar of onrechtmatig handelen.
5.4 Een bezoeker zal geen persoonlijke gegevens van gebruikers verzamelen, opslaan of overdragen.
5.5 Indien een bezoeker meent dat het handelen van een gebruiker in strijd is met deze voorwaarden, kan deze bezoeker Nieuwskoerier.nl hiervan op de hoogte brengen via de e-mailadres : [email protected]
5.6 Als Nieuwskoerier.nl indicaties heeft dat een bezoekers in strijd handelt met deze voorwaarden, dan heeft Nieuwskoerier.nl het recht nader onderzoek uit te voeren naar het handelen van deze bezoeker/gebruiker.
5.7 Als een bezoeker/gebruiker in strijd handelt met dit artikel of andere voorwaarden, heeft Nieuwskoerier.nl het recht om maatregelen te nemen. Deze maatregelen die Nieuwskoerier.nl kan nemen zijn:
1, het aanpassen, inkorten of verwijderen van door de namens gebruikers op de website geplaatste bijdrage of content.
2, het tijdelijk of permanent uitsluiten van toegang van de bezoeker tot de website.
3, het beƫindigen van de registratie van een bezoeker
4, het verhalen op de bezoeker van eventuele schade en kosten die het gevolg zijn van de schending door de bezoeker van deze voorwaarden.
5.8 Nieuwskoerier.nl is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten die een bezoeker of gebruiker lijdt of maakt indien Nieuwskoerier.nl gebruik maakt van haar bevoegdheid onder dit artikel 5 of andere voorwaarden.
5.9 Indien Nieuwskoerier.nl een registratie beĆ«indigt, zal Nieuwskoerier.nl hierover achteraf een melding sturen bij haar bekende emailadres behorende bij die registratie.
5.10 Bezoekers vrijwaren Nieuwskoerier.nl van alle aanspraken van derden die verband houden met hun gebruik van de website en/ of het niet, of niet voldoende naleven van hun verplichtingen ten opzichte van Nieuwskoerier.nl, voortvloeiende uit deze voorwaarden van gestelde regels of aanwijzingen die Nieuwskoerier.nl aan de bezoekers heeft gegeven.

6 Eigendomsrechten website en inhoud

6.1 Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten, woord- en beeldmerken, de domeinnaam en andere intellectuele eigendomsrechten op de de format, het concept, de look&feel, en de naam van de Website bij Nieuwskoerier.nl.
6.2 Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de inhoud bij diegene die de desbetreffende bijdrage heeft geplaatst.
6.3 De (intellectuele) eigendomsrechten op de merken die op de website staan blijven te allen tijde berusten bij de rechthebbenden.
6.4 Nieuwskoerier.nl is gerechtigd reclames te tonen, voor, na of gelijktijdig met de vertoning van inhoud op de website.
6.5 Gebruikers geven door het plaatsen van hun gebruikers bijdrage op de website toestemming aan bezoekers om die gebruikers bijdrage te raadplegen, daarvan kopieĆ«n te maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan, en deze te (her)gebruiken. Gebruik van de inhoud van de website voor commerciĆ«le of zakelijke doeleinden door bezoekers is niet toegestaan.
6.6 (Her)gebruik van gebruikers bijdragen door bezoekers, niet zijnde de gebruiker die de gebruikers bijdrage op de Website heeft geplaatst, is slechts mogelijk onder de volgende voorwaarden:
1, naamsvermelding van de Gebruiker respectievelijk Nieuwskoerier.nl die de Gebruikers Bijdrage heeft geplaatst indien vereist ingevolge de Auteurswet;
2, de Gebruikers Bijdrage wordt niet voor commerciƫle doeleinden (her)gebruikt;
3, de Gebruikers Bijdrage mag worden bewerkt in afgeleide producten en diensten:
4, elk nieuwe Bijdrage, al dan niet een nieuw werk of nieuwe creatie, dan wel een afgeleid product, wordt onder dezelfde voorwaarden als deze Voorwaarden gedeeld met bezoekers.
6.7 Gebruikers geven Nieuwskoerier.nl een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare licentie (met het recht tot sub licentie) voor het commercieel gebruik, de verveelvoudiging, de verspreiding, het maken van afgeleide werken, het tonen en uitvoeren van de Gebruikers Bijdragen in verband met de verlening van de diensten en anderszins in verband met het aanbieden van de Website en aanverwante activiteiten van Nieuwskoerier.nl, waaronder publicatie in print en het promoten en verder verspreiden van de Website (en daarvan afgeleide werken waaronder in print), in welke media-formats en via welke mediakanalen dan ook.
6.8 Ieder ander gebruik van de Website of de Inhoud, zoals het opslaan of reproduceren van (een groot deel van) de Website of de Inhoud in een andere internetpagina of het plaatsen van dee4plinks tussen de Website en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Nieuwskoerier.nl.
6.9 Nieuwskoerier.nl spant zich in om inbreuk op rechten van derden te voorkomen en Nieuwskoerier.nl verzoekt rechthebbenden eventuele inbreuken aan haar te melden via [email protected] , zodat passende maatregelen kunnen worden genomen tegen de inbreuk makende inhoud. De meldingen dienen wel de navolgende informatie te bevatten:
1, een beschrijving van de Inhoud met in ieder geval de volledige URL;
2, een omschrijving van de rechten die u bezit en die mogelijkerwijze zijn of worden overtreden;
3, uw contactgegevens (naam, adres, emailadres en telefoonnummer) zodat Nieuwskoerier.nl met u in contact kan treden.

7 Registratie

7.1 Bezoekers kunnen zich kosteloos registreren door op de Website een elektronisch registratieformulier in te vullen. Bezoekers dienen de als verplicht gemarkeerde onderdelen van het Registratieformulier volledig en naar waarheid in te vullen. Als onderdeel van de Registratie dienen Bezoekers akkoord te gaan met deze Voorwaarden en met het feit dat Nieuwskoerier.nl de persoonsgegevens opslaat en gebruikt voor het naleven van haar verplichtingen jegens iedere Gebruiker. Nieuwskoerier.nl neemt daarbij altijd de Privacy en cookiebeleid in acht.
7.2 Bezoekers onder de 18 jaar dienen toestemming te hebben van hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger om zich te kunnen registreren. Nieuwskoerier.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien dit niet het geval blijkt te zijn.
7.3 Nieuwskoerier.nl behoudt zich het recht voor om een Registratie te weigeren. Nieuwskoerier.nl zal de Bezoeker zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van een weigering van zijn Registratie. Als opgenomen in artikel 6 kan Nieuwskoerier.nl ook op een later moment overgaan tot beĆ«indigen van de Registratie.
7.4 Indien Nieuwskoerier.nl een Registratie goedkeurt, stuurt Nieuwskoerier.nl de bezoeker een bevestigingsbericht naar het door de bezoeker op het registratieformulier opgegeven e-mailadres. De bezoeker is vanaf dat moment een gebruiker. Voor zover in deze voorwaarden wordt verwezen naar een bezoeker, geldt een dergelijke bepaling onverkort voor een geregistreerde Bezoeker.

8 Gebruikersaccount

8.1 Nieuwskoerier.nl kent Gebruikers een gebruikersaccount toe. Het gebruikersaccount is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
8.2 Nieuwskoerier.nl koppelt het Gebruikersaccount aan een gebruikersnaam en een wachtwoord. De Gebruiker dient zelf een wachtwoord te kiezen.
8.3 De Gebruiker dient zorgvuldig met het door hem of haar gekozen wachtwoord om te gaan, dit geheim te houden en op een veilige plek te bewaren of op te slaan. De Gebruiker dient verlies, diefstal of (het vermoeden van) misbruik of oneigenlijk gebruik van het wachtwoord door een derde direct aan Nieuwskoerier.nl te melden. Tot het tijdstip van de melding is de Gebruiker aansprakelijk voor alle schade en kosten die voortvloeien uit door middel van het wachtwoord verkregen toegang tot en gebruik van de Website en de Inhoud.
8.4 Nieuwskoerier.nl slaat de door een Gebruiker op het Registratieformulier ingevoerde registratiegegevens op in de aan het Gebruikersaccount gekoppelde ā€˜personaliaā€™. Geregistreerde Gebruikers dienen de in de ā€˜personaliaā€™ als verplicht gemarkeerde informatie aan te passen, indien deze onjuist of niet langer actueel is.

9 Profiel

9.1 Iedere Gebruiker kan gekoppeld aan de Gebruikersaccount een eigen profiel aanmaken, waarin delen van de Inhoud en Bijdragen kunnen worden opgenomen. Iedere Bezoeker kan een aangemaakt profiel raadplegen. Deze Voorwaarden zijn ook van toepassing op de diverse delen van de Inhoud en Bijdragen die zijn opgenomen in een profiel.

10 Privacy en cookie beleid

10.1 Nieuwskoerier.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via de Website. Het Privacy en cookiebeleid van Nieuwskoerier.nl is van toepassing en maakt integraal onderdeel uit van deze Voorwaarden.
10.2 Nieuwskoerier.nl respecteert de privacy van de Bezoekers.

11 Slotbepalingen

11.1 Is of worden deze Voorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven Bezoekers aan het overblijvende gedeelte gebonden. Nieuwskoerier.nl zal het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.
11.2 Deze Voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht.

Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 23 november 2016

fap.xxxyoujizzyoujizzyoujizzspelletjesSpele